Lista dokumentów w rejestrze:

Identyfikator W sprawie Z dnia Status
0050.1.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w obrębie 0004 Mniszków Gmina Janowice Wielkie. 2024.01.15 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.2.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024.01.17 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.3.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w obrębie 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie. 2024.01.18 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.4.2024 Zarządzenie w sprawie planów finansowych na 2024 rok 2024.01.18 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.5.2024 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Technicznej Oceny Projektów złożonych w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok 2024.01.19 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.6.2024 Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu prac w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok 2024.01.19 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.7.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ofertowego na sprzedaż skutera śnieżnego 2024.01.19 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.8.2024 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione 2024.01.22 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.9.2024 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione 2024.01.22 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.10.2024 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione 2024.01.22 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.11.2024 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary oraz ustalenie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2024.01.18 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.12.2024 Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Kowary jest organem prowadzącym 2024.01.23 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.13.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III ( trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku przy ul. Topolowej nr 3. 2024.01.24 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.14.2024 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży. 2024.01.24 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.15.2024 Zarządzenie nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 25 stycznia 2024r.w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. 1 Maja numer 52 w Kowarach. 2024.01.25 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.16.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.7.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ofertowego na sprzedaż skutera śnieżnego 2024.01.30 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.17.2024 Zarządzenie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 50 ( obręb 0005 ), połżonej w Kowarach przy ul. Nadrzecznej. 2024.01.31 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.18.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.7.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ofertowego na sprzedaż skutera śnieżnego 2024.01.31 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.19.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany planów finansowych 2024.01.31 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.20.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024" 2024.02.01 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.21.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2024 rok 2024.01.31 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.22.2024 Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kowary w 2024r. 2024.02.05 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.23.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Zamkowej i ul. Kasztanowej. 2024.02.06 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.24.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II (drugich) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 5 (pięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. topolowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary 2024.02.12 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.25.2024 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Kowary w 2024 roku 2024.02.15 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.26.2024 Zarządzenie w sprawie umorzenia z urzędu całości zadłużenia z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela 2024.02.15 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.27.2024 Zarządzenie w sprawie umorzenia z urzędu całości zadłużenia z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela 2024.02.15 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.28.2024 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024". 2024.02.21 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.29.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024" 2024.02.27 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.30.2024 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży. 2024.02.28 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.31.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary oraz zmiany planu finansowego środków Funduszu Pomocy 2024.02.29 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.32.2024 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia V ( piątego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w obrębie 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie. 2024.03.04 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.33.2024 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Eurojedynka" 2024.03.07 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.34.2024 Zarządzenie w sprawie umorzenia z urzędu całości zadłużenia z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela 2024.03.12 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.35.2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej prace plastyczne, fotograficzne, filmy oraz występy muzyczne w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. „Zielono-niebieskie Kowary” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat 2024.03.12 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.36.2024 Zarządzenie w sprawie udzielenia współwłaścicielowi nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 156/1 o pow. 0,0058 ha, 157/2 o pow. 0,0464 ha oraz 158/1 o pow. 0,0404 ha obręb 0003 Kowary, przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 50% bonifikaty od opłaty przekształceniowej za rok 2024 2024.03.20 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.37.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024.03.20 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.38.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach. 2024.03.21 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.39.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach. 2024.03.21 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.40.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 15 (piętnastu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary. 2024.03.21 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.41.2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym 2024.03.22 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.42.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 6 (sześciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. 1 Maja w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary 2024.03.25 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.43.2024 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" Kowary 2024.03.26 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.45.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2024 rok 2024.03.29 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.47.2024 Sprawozdanie opisowe 2024.03.29 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.48.2024 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2024.04.04 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.49.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2024 rok 2024.04.05 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.50.2024 Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary 2024.04.15 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.51.2024 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży. 2024.04.17 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.52.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej. 2024.04.17 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.53.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Kasztanowej. 2024.04.18 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.54.2024 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach 2024.04.18 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.55.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024.04.25 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.56.2024 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 129/2018 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17 października 2018r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kowary, w formie świadczenia rzeczowego 2024.04.25 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.59.2024 Zarządzenie w sprawie powołania zastępcy burmistrza 2024.05.07 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.60.2024 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do zastępowania Burmistrza Miasta Kowary w pełnym zakresie jego kompetencji, w czasie nieobecności Burmistrza Miasta Kowary 2024.05.10 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.61.2024 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań 2024.05.10 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.62.2024 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Kowary 2024.05.10 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.63.2024 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie oraz zaświadczeń o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, na podst. art. 4 i na podst. art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2024.05.10 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.64.2024 Zarządzenie w sprawie w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej 2024.05.13 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.65.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024.05.14 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.66.2024 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży. 2024.05.14 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.67.2024 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości oraz na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary. 2024.05.20 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.68.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Mikołaja Reja oraz 5 (pięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary. 2024.05.22 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.69.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary. 2024.05.27 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.70.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 6 (sześciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary. 2024.05.28 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.71.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024.05.29 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.73.2024 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Jeleniogórskiej 5,7 w Kowarach. 2024.06.03 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.74.2024 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży 2024.06.05 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.75.2024 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kowarach 2024.06.07 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.76.2024 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży 2024.06.11 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.79.2024 Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 0,8170 ha, składającego się z części działki nr 666 obręb 0001 o powierzchni 0,1730 ha oraz części działki nr 665/3 obręb 0001 o powierzchni 0,6440 ha, położonego przy ul. Karkonoskiej w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary, który wykorzystywany będzie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary. 2024.06.17 Obowiązujący Zobacz załączniki
0050.80.2024 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024.06.17 Obowiązujący Zobacz załączniki